• Tên dự án Dự án Phonak
  • Khách hàng Phonak
  • Chuyên mục Thiết kế & xây dựng
  • Khoảng thời gian 1 Jan, 2006
  • Địa chỉ Bình Dương
Vietnamese English