• Tên dự án Dự án Hempel
  • Khách hàng Hempel
  • Chuyên mục M&E
  • Khoảng thời gian 2006
  • Địa chỉ Huyện Long Thành, Đồng Nai
Vietnamese English