• Tên dự án Dự án Golf Thu Duc
  • Khách hàng Golf Thu Duc
  • Chuyên mục M&E
  • Khoảng thời gian 2005
  • Địa chỉ Thủ Đức
Vietnamese English